دوازدهمین آزمون جامع ریاضی و علوم

بودجه بندي سوالات آزمون جامع رياضي و علوم :

 

مرحله اول :چهارشنبه 93/9/19

مرحله دوم: سه شنبه 93/12/19

فایل برنامه روزانه (پایه ششم)

برنامه روزانه

شنبه / زمان انجام تکلیف درسی:

3 بعد از ظهر

7 شب

4 بعد از ظهر

8 شب

5 بعد از ظهر

9 شب

6 بعد از ظهر

10 شب

یک شنبه / زمان انجام تکلیف درسی:

3 بعد از ظهر

7 شب

4 بعد از ظهر

8 شب

5 بعد از ظهر

9 شب

6 بعد از ظهر

10 شب

دو شنبه / زمان انجام تکلیف درسی:

3 بعد از ظهر

7 شب

4 بعد از ظهر

8 شب

5 بعد از ظهر

9 شب

6 بعد از ظهر

10 شب

سه شنبه/ زمان انجام تکلیف درسی:

3 بعد از ظهر

7 شب

4 بعد از ظهر

8 شب

5 بعد از ظهر

9 شب

6 بعد از ظهر

10 شب

چهارشنبه/ زمان انجام تکلیف درسی:

3 بعد از ظهر

7 شب

4 بعد از ظهر

8 شب

5 بعد از ظهر

9 شب

6 بعد از ظهر

10 شب

پنج شنبه/ زمان انجام تکلیف درسی:

3 بعد از ظهر

7 شب

4 بعد از ظهر

8 شب

5 بعد از ظهر

9 شب

6 بعد از ظهر

10 شب

برنامه ریز مطالعه برای امتحان (پایه ششم )

برنامه ریز مطالعه برای امتحان

نام

موضوع امتحان

تاریخ امتحان

موادی که باید مطالعه شود

 

فصل هایی از کتاب درسی شامل................................................................................

یادداشت های کلاس از تاریخ ......................................................................................

تکالیف درسی از تاریخ.................................................................................................

امتحان ها و آزمایشهای کوتاه در گذشته

سایر موارد شامل ........................................................................................................

............................................................................................................................

تعداد روزهایی که

به امتحان مانده :                            

                                                             موادی که با ید مطالعه شود .

10..........................................................................................................................

9............................................................................................................................

8............................................................................................................................

7............................................................................................................................

6.............................................................................................................................

5.............................................................................................................................

4.............................................................................................................................

3.............................................................................................................................

2.............................................................................................................................

1.............................................................................................................................

برنامه آزمون هماهنگ مرات پایه های(اول،دوم،سوم)

برنامه تغذیه دانش آموزان